Tầm đạo trong từng lỗi nhỏ.

Tiên trách kỷ, hậu lai xử bỉ / Xét lỗi mình mới đến lỗi người.

Người có Nhân mà chưa có Lễ thì không xứng gọi là có Nhân. (Lòng Nhân thể hiện không đủ Lễ, dễ bị nói ra nói vào).

Người có Lễ mà chưa hiểu Nghĩa thì không xứng gọi là có Lễ. (Biết Lễ mà không ưu tiên nặng nhẹ theo Nghĩa, cứ cào bằng mà xử thì há có phải là biết Lễ hay không?).

Người có Nghĩa mà không có Trí thì không xứng gọi là có Nghĩa. (Dễ bị kẻ xấu ràng buộc mình vào ơn sâu nghĩa nặng. Vớ vẩn! Nếu có Trí thì sẽ biết hạng nào nên giữ Nghĩa, hạng nào không cần giữ Nghĩa).

Người có Trí mà chưa có Tín thì không xứng gọi là có Trí. (Có Trí mà thiếu uy tín thì ai mà dám làm việc lâu dài, há phải là có Trí chăng?).

Người chỉ còn có Tín mà còn không biết giữ thì không xứng gọi là Người. (Khi không còn gì cả, ngay cả lời nói còn không tin được thì quả là tiếc lắm thay một kiếp người phù du).

Thảm họa toàn cầu, xuất phát từ đâu?

Từ quá cầu toàn, muốn vừa tất cả.

Thảm họa toàn cầu, ta biết trốn đâu?

Nhắm tai mắt lại, thở vào thở ra.

Thảm hoạ toàn cầu, lâu lâu mới có

Thời nào thế đó, có gì mà lo?

Cây đa nói với cây đề:

“Làm việc lề mề, cũng đòi lên Đa”

Cây đề nói với cây đa:

“Vừa làm vừa la, con ma tung hoành”

Trời dông nổi bão ầm ầm

Hai cây hợp tác chở che dòng người.

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: