Vô vi mà thái bình

An bang tế thế, vô vi hưởng thái bình.

Làm mà không làm, tọa sơn quan hổ đấu.

Mai danh ẩn tích, thể giải đại đạo.

Hòa mình tứ chúng, phát vô thượng tâm.

Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

Tan biến chuyện hy hữu, giữ thân tâm thanh tịnh.

Vô đắc là không chạy theo, vô trụ là không đứng lại.

Thả mình theo dòng nước, nơi đâu cũng là nhà.

Làm việc khó, không ai làm nổi

Làm việc cực, chẳng ai muốn làm.

Nhún mình hạ thấp hơn người, như lòng biển lớn chứa tràn nước sông.

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: