12 lời nguyện

12 Lời Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát
Nhạc: Võ Tá Hân
Lời Kinh: Thích Nhật Từ soạn dịch
Ca sỹ: Mai Hậu & Quang Minh

Nguyện thứ nhất, khi hành Bồ tát
Danh hiệu tôi: Tự tại Quan Âm
Viên thông, thanh tịnh căn trần
Nơi nào đau khổ, tầm thanh cứu liền

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ hai, không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ ba, ta bà ứng hiện
Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ tư, hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
Ðộ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ năm, tay cầm Dương liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui, mát mẻ, tiêu tan ưu phiền

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ bảy, dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình ngạ quỷ, súc sanh
Cọp beo, thú dữ vây quanh
Quan Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ tám, tội nhân bị trói
Bị hành hình rồi lại khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quan Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ chín, làm thuyền cứu vớt
Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quan Âm độ hết, an nhiên niết bàn

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện thứ mười, Tây Phương tiếp dẫn
Vòng hoa thơm, kỷ nhạc, lộng tàn
Tràng phang, bảo cái trang hoàng
Quan Âm cứu độ, đưa về Tây Nam

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện mười một, Di đà thọ ký
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ không lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quan Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện mười hai, tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nỗ lực thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát…

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s