Vài điều suy ngẫm…

Để trở thành người tốt, thiết nghĩ mình nên phải tự gạn lọc lấy chính mình.

Diệt trừ ma dục bằng cách nên làm nhiều việc hơn, đừng mong cầu cuộc sống đầy đủ, lúc nào cũng phải thiếu một chút để mà thân tâm biết lo lắng, không sanh tâm tạp niệm.

Diệt trừ ma lười bằng cách tinh tấn, mạnh mẽ và kiên quyết thực hiện cho tròn phận sự, con đường tha hóa và thui chột bắt đầu bằng những hành vi lười biếng và bê trễ.

Vài dòng ngắn ngủi như vậy, viết ra chủ yếu để tự răn mình.

Đạo pháp thường hay dung với hòa
Xét người cho tột, xét thân ta
Nếu người rõ phận vui lòng thứ
Ta thứ được người, người thứ ta.

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s