Họ đã nói như vầy…

“Thôi dẹp, tưởng tự làm chứ, ai đâu rảnh mà ra ngoài in.”

“Làm gì mà phải tốn kém in cái  tài liệu này trên giấy cứng chi cho mắc công?”

“Sao em học trường đó ra mà không hiểu vậy? Còn thua chị học trường này ra nữa?”

“Thôi khỏi mô hình gì đi, trước giờ sao thì cứ y như thế mà làm, không thay đổi gì cho rườm rà, tùm lum hết.”

“Sao không tận dụng máy móc ở đây mà phải ra ngoài thực hiện làm chi cho mắc công?”

Còn nữa, để thu thập thêm, dù thế nào ta cũng quyết không buông súng, ta sẽ đấu tranh đến viên đạn cuối cùng.

 

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.