Điều ước giản đơn.

Tình yêu nhiều lúc chỉ là trao niềm tin của mình cho người khác mà không cần nghĩ suy. (Khuyết danh)

Điều ước giản đơn.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.