Trôi theo dòng nước.

Có những thời điểm, con người ta chỉ là một đám lục bình bị dòng nước cuốn trôi đưa đến những vùng miền xa lạ. Thôi thì đến đâu thì ta đến đó, để xem đến đâu đã, bốn phương này nơi nào chẳng là nhà?

God will make a way

God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength
For each new day
He will make a way
He will make a way

By a roadway in the wilderness
He’ll lead me
And rivers in the desert will I see
Heaven and earth will fade
But His Word will still remain
He will do something new today

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.