Sống trong tương lai.

Cho dù quá khứ có đã là gì, cho dù hiện tại có đã ra sao thì tất cả chúng ta luôn còn một tương lai có thể thay đổi được.

Hãy đến với con người Việt Nam tôi.

Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.