Đầu quân.

Kẻ trượng phu chỉ đầu quân cho kẻ anh hùng. Những kẻ dũng khí lớn là kẻ sai khiến được kẻ trượng phu xả thân vì mình.

Ta đầu quân cho ai thì ta phải xem họ có đủ tầm cỡ? Nhược bằng không, thà sống như cỏ cây chứ quyết không đem tài ra phục vụ cho bọn tiểu nhân.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.