Cuộc họp.

Trong một cuộc họp, có nhiều người lắm. Phải biết tính từng người để có thể tiếp cận phù hợp.

No money – no honey. Clean money – sweet honey. Dirty money – bitter money.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.