Never be self-satisfied.

Thành công là không tự mãn.
Success doesn’t mean complacency.

Bạn là cái gì mà dám phát biểu những lời nói ngông cuồng như vậy?
Who are you and why dare you speak such haughty words?

Vì thế, phải luôn khiêm tốn, biết người biết ta và xác định định rõ vị trí, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đặc biệt khi làm việc với người có tầm cỡ.
Therefore, keep yourself always be honest and humble, have both feet on the ground and clearly define your position, liability and obligation, especially while working with noble persons.

Hiện tại có thể ta là con số 1 thì phải cố gắng lên con số 2 chứ đừng huênh hoang khoác lác ghép thêm cả trăm con số 0 để tự biến mình thành kẻ này, kẻ nọ.
Currently, perhaps I’m just the number 1 and it’s necessary to move up number 2 instead of boasting to graft hundreds of zero to self-transform to a big boy.

Cố gắng hoàn thiện từng chút một cái yếu điểm trong sinh ngữ và trau dồi sự thật thà, ngay thẳng và kiên nhẫn. Hãy sẵn sàng khi cơ hội đến.
Every day we should improve a little in linguistic and better good characters such as honesty, integrity and patience. Be always ready for any golden opportunity.

Tôi đã làm được. Bạn cũng sẽ làm được. Hãy tin vào chính mình.
I did it. You will, too. Trust on yourself.

Lời thề quyết tử

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.