Opinion is important.

Quan điểm rất là quan trọng. Đi trật đường thì đi mãi không đến đích.

Mời bạn tham khảo một quan điểm về cách thiết lập cơ sở vật chất để đáp ứng cho yêu cầu thời cuộc. Xã hội biến đổi càng loạn thì thân ta, tâm ta phải giữ cho yên, cho tĩnh.

Click on it 😉

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.