Thua :(

Đời là bể khổ. Tìm được đã khổ. Xác minh cũng khổ. Thế mà kết quả lại vô cùng thất vọng. Trông chờ sau này vậy…


https://8516390471624674015-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/tanduc307/hello/MRLonely-BobbyVinton.mp3?attachauth=ANoY7cqkrxAuCIerSFI-1w-qTCO2ReArczoqFI64EJRstcQMedBFuPbZXKgpxt8MuNU3awp_yIgTlBlBFKCxQWPIziN23QuFMoL8e9JcmIMFemCJodMIhDevZH1cOY3bsm51uCncADGKUuIGgeHxxZbIgpbxNtPFukPf7Sz1eg9xiKtPmau7V-ucktThmLRMGboGjxctK_ONHhHIGuTxK0yFPetcwnYJ3A%3D%3D&attredirects=0&d=1
Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.