Vision

“Nghĩ sâu, tính xa, không thiệt thân” (Khuyết danh).

Không có tầm nhìn: đến đâu tính đến đó.

Tầm nhìn rất ngắn hạn: sắp xếp công việc cho tuần sau.

Tầm nhìn ngắn hạn: sắp xếp chiến lược cho 2 năm sau.

Tầm nhìn trung hạn: đối nhân xử thế khéo léo cho 20 năm sau.

Tầm nhìn dài hạn: ăn hiền ở lành, tích luỹ học vấn, dấn thân vì thời cuộc suốt đời.

Tầm nhìn rất dài hạn, sâu xa, rộng khắp: gieo nhân lành kiếp này để gặt quả ngọt ở kiếp sau.

Đức tâm thánh thiện gia đình thịnh. Tài trí thanh liêm Tổ quốc hưng.

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: