Ideal

Rất nhiều người trong chúng ta không ý thức được việc mình đang làm có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với xã hội. Chính vì không biết mình là một tác nhân quan trọng đang làm những việc có tầm vóc lớn lao, lại nghe lời dèm pha của những kẻ nông cạn nên chúng ta đã từ bỏ lý tưởng của mình hoặc tệ hơn là mất niềm tin vào điều tốt đẹp mình đang ấp ủ. Người tự biết mình là ai, xem ra đáng khâm phục thật. (07/02/2011)

Kẻ tầm thường rơi vào 4 hạng sau:

+ Có sức khoẻ mà không có trí lực, là đồ bỏ.

+ Có trí lực mà không có sức khoẻ, là hạng bèo.

+ Có đức độ mà không có tài cán, là hạng xoàng.

+ Có tài cán mà không có đức độ, là đồ tồi.

Chung chạ với kẻ tầm thường, sẽ tầm thường hồi nào không hay. Cần hết sức chú ý những kẻ này. Kẻ tầm thường có ý chí vươn lên, sẽ không còn tầm thường. Chớ khinh thường những kẻ đó.

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: