A theory of help

Mỗi người nào toàn diện đâu
Rất cần giúp đỡ từ trong ra ngoài.
Điều gì quan trọng nói ngay
Giúp 1 người giỏi là giúp (rất) nhiều người!

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.