Tâm tư cuộc sống.

[1]. Những cụm từ dưới đều chỉ cùng một trạng thái hành động, góc nhìn của ta là thế này mà góc nhìn của người khác lại thế khác. Vì thế, chớ vì lời đồn đại mà thay đổi lập trường:

Cân nhắc / Tính toán
Thận trọng / Chần chừ
Khẩn trương / Nóng vội
Linh động / Áp đặt
Giỏi ứng biến / Ranh mãnh

[2]. Phàm đã làm việc gì thì cũng phải đánh đổi, tuỳ vào công việc nặng nhẹ thế nào mà người ta sẽ tính toán đánh đổi như sau:

Bỏ 1 lấy 2
+ Đổi tiền bạc để có thời gian, sức khoẻ. (mua sắm tiện lợi)
+ Đổi sức khoẻ để có tiền bạc, thời gian. (lao động năng suất cao)
+ Đổi thời gian để có tiền bạc, sức khoẻ. (người kết nối)

Bỏ 2 lấy 1
+ Đổi tiền bạc, sức khoẻ để có thời gian. (trẻ chịu cực, già an nhàn)
+ Đổi tiền bạc, thời gian để có sức khoẻ. (người bệnh)
+ Đổi sức khoẻ, thời gian để có tiền bạc. (lao động năng suất thấp)

Ngoài ra còn có kiểu đổi:
+ Đổi tiền bạc, sức khoẻ, thời gian để có danh dự. (Hiệp sĩ)
+ Đổi danh dự để có tiền bạc, sức khoẻ và thời gian. (miễn bình luận)
+ Đổi danh dự, tiền bạc, sức khoẻ và thời gian để lấy hư danh (miễn bình luận)

“Nếu có ai đó hỏi tôi thời sinh viên, bạn quý nhất điều gì? Tôi sẽ trả lời: Được đi”

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.