Nghiệp dữ – Nghiệp lành

Tránh xa 10 nghiệp dữ:
Thân: sát sanh, trộm cắp, tà dâm.
Khẩu: nói dối, nói xằng bậy, nói lời chia rẽ, nói điều hung ác.
Ý: tham lam, sân hận, si mê.

Làm thân 10 nghiệp lành:
Thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.
Khẩu: không nói dối, không nói xằng bậy, không nói lời chia rẽ, không nói điều hung ác.
Ý: không tham lam, không sân hận, không si mê.

Khổ:
Khổ vì có mắt mà không nhìn thấy.
Khổ vì có thân mà làm không được.
Khổ vì có trí mà chưa dám tin.
Khổ vì có tâm mà không thể tĩnh.
Khổ vì không thừa nhận mình khổ.

Luân hồi luẩn quẩn:
Chưa làm nên chưa hiểu, chưa hiểu nên chưa tin, chưa tin nên chưa phục, chưa phục nên chưa làm theo.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.