Belief

Cuộc đời ngắn ngủi biết là bao
Dục lạc chúng sanh cứ lao vào
Mau mau thức tỉnh mà niệm Phật
Thoát khỏi luân hồi vạn kiếp sau