Belief

Cuộc đời ngắn ngủi biết là bao
Dục lạc chúng sanh cứ lao vào
Mau mau thức tỉnh mà niệm Phật
Thoát khỏi luân hồi vạn kiếp sau

Blog at WordPress.com.